Ochrana údajov

V súlade s Nariadením o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR„) a zákonom o ochrane osobných údajov, potvrdzujem, že súhlasím s tým, aby spoločnosť
Wood Way, spol. s r. o. so sídlom Laténska 675/50 , Bratislava 851 10, Slovenská republika, IČO: 48 006 648, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 103086 /B (ďalej len „Wood Way, spol. „) ako prevádzkovateľ spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa, a to na účely kontaktovania na základe požiadavky z odoslaného formulára. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu 1 roka.

Súčasne beriem na vedomie, že:

  • prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Wood Way, spol. s r. o.
  • účelom spracúvania osobných údajov je kontaktovanie na základe odoslaného formulára a právnym základom spracúvania osobných údajov je vyššie uvedený súhlas
  • príjemcom osobných údajov bude spoločnosť Wood Way, spol. s r. o.
  • osobné údaje budú uchovávané počas doby na ktorú je udelený tento súhlas
  • poskytnutie osobných údajov ako aj udelenie súhlasu je dobrovoľné a udelný súhlas môžem kedykoľvek odvolať; odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ku ktorému došlo pred jeho odvolaním
  • mám voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov
  • ak sa domnievam, že som priamo dotknutá/ý na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo zákonom o ochrane osobných údajov, mám právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Odvolať udelený súhlas a využiť práva uvedené vyššie alebo kontaktovať oprávnené osoby ohľadom spracúvania osobných údajov je možné prostredníctvom písomného listu doručeného na adresu sídla spoločnosti Wood Way spol. s r.o. alebo zaslaním e-mailu na adresu suhlas@woodway.sk