Kariéra

loga s

Názov projektu:  
Zamestnanie a adaptácia UoZ v spoločnosti WOOD WAY spol. s r.o.
Kód projektu v ITMS2014+: 312031U270
Miesto realizácie projektu: Trnavský kraj, okres Dunajská Streda, mesto Šamorín
Výzva: OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01
Operačný program: Ľudské zdroje
Prioritná os:   Zamestnanosť

 

Špecifický cieľ: 
Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby
Cieľ projektu: 
Poskytnúť 14 uchádzačom o zamestnanie udržateľné a kvalitné zamestnanie a tým zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a zlepšiť ich postavenie na trhu práce
 
Termín realizácie projektu:   10/2019 – 09/2021
 
Cieľové skupiny:
  1. Uchádzač o zamestnanie – UoZ podľa podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti
  2. Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie – ZuoZ – podľa § 8 zákona o službách zamestnanosti
Hlavná aktivita projektu:    Podpora uplatnenia UoZ a ZUoZ na trhu práce
 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
 
 
Hľadáme ľudí, ktorých baví tvoriť sú ochotní pracovať s maximálnym nasadením, sú lojálny, kreatívny, zodpovedný.  
  • Ponúkame prácu v priateľskom prostredí v kolektíve mladých ľudí.
  • Podporu v odbornom a osobnom raste.
  • Pohyblivá zložka mzdy v závislosti od dosiahnutia pracovných výsledkov.
  • Ak chceš pracovať v spoločnosti, ktorá zachováva hodnoty ,, práce “ chceš rozvíjať svoj odborný rast tak nám pošli svoj životopis. My veríme, že hľadáme práve teba.
  • PS: tvoja výška platu záleží od teba.... my ti dáme možnosť ostatné je na tebe
 
Ponuka pracovných miest:
 
Všetkým uchádzačom vopred ďakujeme za prejavený záujem. Údaje, ktoré nám poskytnete starostlivo posúdime a spracujeme v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Budeme kontaktovať iba vybraných uchádzačov.
 
Ďakujeme za pochopenie.